کنز خلقتده اولان گوهر یکتادی آتا
گلشن معرفته بلبل شیدادی آتا
گوندوزی روشن ایدن گون کیمی کاشانه لری
گیجه لر ایوده اولان ماه دل آرادی آتا