گفتم که فراق تو نبینم دیدم
آمد به سرم هر آنچه میترسیدم