روزی که قضا نیست نخواهی مردن
ور هست قضا کجا توان جان بردن
مرگ تهی مساز پهلو که به آن
سر منزل خود توان به دست اوردن