ای چرخ وفلک خرابی از کینه توست
بیدادگری شیوه دیرینه توست
ای خاکاگر سینه تورا بشکافند
بس گوهر قیمتی که درسینه توست