در چمن هر ورقی دفتر حال دگر است
حیف باشد که زکار همه غافل باشی
نقد عمرت ببرد غصه دنیا بگزاف
گر شب وروز دراین قصه مشکل باشی
گرچه راهی ا ست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی