مادر گمان مبر زخیال تو غافلم
گر مانده ام خموش خدا داند و دلم