ای خاک تیره مادر ما را عزیزدار
این نور چشم ماست که در برگرفته