مادر به تو سوگند که در این خانه خاموش
افسانه شادی وخوشی گشته فراموش