مادر امروز جهان بی تو نبیند چشمم
این منم بر سر خاک تو که خاک بر سرم