مادرم غم تو همنفسم شد به جان تو
با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم