شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد
گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد
مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار
روشن ان دیده که رویش می دید