بخواب ای مادرم ارام خسته
بخواب ای مادرم ای دلشکسته
بمیرم من برای غصه هایت
بمیرم من برای اشک هایت