اینجا بهشت ارزو در زیر خاک است
ارامگاه مادری مظلوم وپاک است