پدر ای آیت عشق خدایی
گل خوشبوی باغ اشنایی
از آن روزی که رفتی در دل خاک
دلم میسوزد از درد