پدرم بارش باران خدا بود
پدرم جلوه ایمان وصفا بود
پدرم حاکم پیمان ووفا بود
پدرم درهمه جا کار گشا بود