ای سفر کرده به معراج به یادت هستیم
ای پدر ما همگی چشم به راهت هستیم
تو سفر کردی واسوده شدی از دوران
همه ماتم زده هر لحظه به یادت هستیم