پدرم دست اجل زود تو را پرپر کرد
مادرم گریه کنان خاک برسر کرد
اهل منزل همگی در غم تو محزونند
اشک چشم همگان خاک مزارت تر کرد