از ملک جهان رفت به جنت پدر ما
برداشته شد سایه لطفش زسر ما
رفت از سرما سرور ما تاج سر ما
صفا بود به کاشانه ما
هر زمان عزت وپیمان تو مارا یاد است