پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما
مگر ان روز که درخاک شود منزل ما