چون نامه عمر ما به هم پیچیدند
بردندبه میزان عمل سنجیدند
بیشاز همه کس گناه ما بود ولی
مارا به والیت علی بخشیدند