خرم آن روز کزین غمکده پرواز کنم
از پس مرگ حیاتی دگر اغاز کنم
باغ جان پرگل ومن خسته به زندان تنم
زندگی یابم اگر پنچره ای بازکنم
زحمتکش مظلوم خدایا پدر ما
افسرده نمیخواست دل همسر وفرزند
افسوس فلک کرده پر از غم جگر ما