پدرم دیده به سویت نگران است هنوز
غم نادیدن تو بار گران است هنوز
انقدر مهر و وفا برهمگان کردی تو
نام نیکت همه جا ورد زبان است هنوز