روح پاکت با امیر المومنین محشور باد
خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد
ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر
خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد