تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر پدر 27

در مرگ حیات اهل داد و دین است وز مرگ روان پاک تمکین است این مرگ لقاست نی جفا وکین است نامرده همی میرد ومرگش این است

شعر سنگ قبر مادر ۴

مادرم ای رفته در خوابی دراز یاس هایت توی ایوان گشته باز گرچه گلهایت همه تنها شدند با شقایق های آن دنیا بساز

شعر سنگ قبر مادر 24

همی نالم که مادر در برم نیست صفا وسایه او بر سرم نیست مرا گر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست

نمایش همه

مقالات

نمایش همه