تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر مادر 24

همی نالم که مادر در برم نیست صفا وسایه او بر سرم نیست مرا گر دولت عالم ببخشند برابر با نگاه مادرم نیست

شعر سنگ قبر مادر 34

دگر اغوش مادر جای ما نیست دریغا دامنش ماوای ما نیست از ان روزی که از دار فنا رفت کسی غمخوار و هم اوای ما نیست

شعر ترکی سنگ قبر پدر 2

نیلیوم یوخدی راه چاره قلبیمی سیخدی رنج ومحنت التماس ایله کردگاره باشه چاتسون غم ومصیبت

نمایش همه

مقالات

نمایش همه