تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر ترکی سنگ قبر مادر 6

قویدون منی بو ائوده ملر، آغلارام نه‌نه گئتدین مزاره دلده شرر، آغلارام نه‌نه نسگللرین دوشر یادیما قلبیم اودلانار اللر ئور‌کده شام و سحر، آغلارام نه‌نه

شعر سنگ قبر فرزند 8

دریغا حسرتا از کامرانی نبردم بهرهای از زندگانی همی پر حسرت وناکام رفت به زیر خاک عین جوانی

شعر سنگ قبر پدر 27

در مرگ حیات اهل داد و دین است وز مرگ روان پاک تمکین است این مرگ لقاست نی جفا وکین است نامرده همی میرد ومرگش این است

نمایش همه

مقالات

نمایش همه