تبریز

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر مادر 36

دریای خروشان محبت گل ایثار ای هم نفسان مادر ما خفته در اینجا

شعر سنگ قبر پدر 27

در مرگ حیات اهل داد و دین است وز مرگ روان پاک تمکین است این مرگ لقاست نی جفا وکین است نامرده همی میرد ومرگش این است

شعر سنگ قبر فرزند 15

ای مادر غمدیده نداری خبراز من کز گردش ایام چه امد برسر من من تازه جوان بودم واندر چمن حسن نشکفته فرو ریخت همه بال وپر من

نمایش همه

مقالات

نمایش همه