تبریز

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر مادر ۲

مادرم فردا که زهرا پا به محشر می نهد در صف خدمتگزارانش ترا جا می دهد باز ان جا هم مرام مادری را پیشه گیر جان مولا پیش زهرا دست ما را هم بگیر

شعر سنگ قبر مادر ۵

مادر گمان مبر زخیال تو غافلم گر مانده ام خموش خدا داند و دلم

شعر سنگ قبر پدر 2

پدرم یاد تو هرگز نرود از دل ما مگر ان روز که درخاک شود منزل ما

نمایش همه

مقالات

نمایش همه