تبریز

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

انواع سنگ ها سنگ مزار گرانیت

سنگ مزار برزیلی شماره 4

سنگ مزار برزیلی نوعی سنگ وارداتی می باشند که از جنس سنگ های گرانیت می باشند و دارای سطحی کاملاً...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار گرانیت

سنگ مزار برزیلی شماره 5

سنگ مزار برزیلی نوعی سنگ وارداتی می باشند که از جنس سنگ های گرانیت می باشند و دارای سطحی کاملاً...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار گرانیت

سنگ مزار برزیلی شماره 3

سنگ مزار برزیلی نوعی سنگ وارداتی می باشند که از جنس سنگ های گرانیت می باشند و دارای سطحی کاملاً...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار گرانیت

سنگ مزار برزیلی شماره 2

سنگ مزار برزیلی نوعی سنگ وارداتی می باشند که از جنس سنگ های گرانیت می باشند و دارای سطحی کاملاً...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار گرانیت

سنگ مزار برزیلی شماره 1

سنگ مزار برزیلی نوعی سنگ وارداتی می باشند که از جنس سنگ های گرانیت می باشند و دارای سطحی کاملاً...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار مرمر

سنگ مزار مرمر شماره 4

  سنگ مرمر : یک نوع سنگ آهکی میباشد و زیبایی خاصی به خاطر شفافیت و رنگ خاص خود دارد...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار مرمر

سنگ مزار مرمر شماره 3

  سنگ مرمر : یک نوع سنگ آهکی میباشد و زیبایی خاصی به خاطر شفافیت و رنگ خاص خود دارد...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار مرمر

سنگ مزار مرمر شماره 2

سنگ مرمر : یک نوع سنگ آهکی میباشد و زیبایی خاصی به خاطر شفافیت و رنگ خاص خود دارد و...
Read More
انواع سنگ ها سنگ مزار مرمر

سنگ مزار مرمر شماره ۱

  سنگ مرمر : یک نوع سنگ آهکی میباشد و زیبایی خاصی به خاطر شفافیت و رنگ خاص خود دارد...
Read More

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر پدر 8

روح پاکت با امیر المومنین محشور باد خانه قبرت زالطاف خدا پر نور باد ای چراغ زندگانی ای پدر یادت به خیر خاطرت در باغ فردوس برین مسرور باد

شعر سنگ قبر پدر 5

پدر جان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی برایت زندگی کردن اگرچه رنج وسختی بود بنازم همتت بابا صبور ومهربان بودی

شعر سنگ قبر پدر ۱

آن گنج نهان در دل خانه پدرم هم تاج سرم بود همی بال وپرم بود هر جا که زمن نام و نشانی طلبیدند آوازه نامش سند معتبرم بود

مقالات