تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر ترکی سنگ قبر مادر 1

سنسیز اولدی اورگیم غملره کاشانه آنا گوز یاشیم زینت اولور هر گجه دامانه آنا سونمه ای عشقی منه عمریده عزّت چراغی منده شوقیله اولوم باشووه پروانه آنا

شعر سنگ قبر مادر 27

آبروی اهل دل از خاک پای مادر است هر چه دارند این جماعت از دعای مادر است آن بهشتی را ه قرآن میکند توصیف آن صاحب قرآن بگفتا زیر پای مادر است

شعر سنگ قبر پدر 27

در مرگ حیات اهل داد و دین است وز مرگ روان پاک تمکین است این مرگ لقاست نی جفا وکین است نامرده همی میرد ومرگش این است

نمایش همه

مقالات

نمایش همه