تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر مادر 39

کسی که طعم محبت چشیده میداند مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

شعر سنگ قبر فرزند 1

گفتم که فراق تو نبینم دیدم آمد به سرم هر آنچه میترسیدم

شعر سنگ قبر مادر 25

این مرقد عشق و ارزوهاست این تربت پاک مادر ماست ای خاک توحرمتش نگه دار این رنج کشیده مادر ماست

نمایش همه

مقالات

نمایش همه