تبریز – جاده وادی رحمت – ۳۰۰متر مانده به پمپ بنزین – سنگ فرهاد

خدمات سنگ مزار فرهاد

نمونه ای از انواع سنگ ها

نمونه از اشعار

شعر سنگ قبر مادر 10

مادرم غم تو همنفسم شد به جان تو با این غم بزرگ چه خاکی بر سر کنم

شعر سنگ قبر مادر 39

کسی که طعم محبت چشیده میداند مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست

شعر سنگ قبر مادر 23

شعله ای خاموش گشت وخانه ای بی نور شد گوهرارزنده ای پنهان به خاک گور شد مادر شایسته ای زین عالم نا پا یدار روشن ان دیده که رویش می دید

نمایش همه

مقالات

نمایش همه