حجاب چهره جان میشود غبار تنم
خوشا دمی که از این چهره پرده برفکنم
چنین قفس نه سزایچو من خوش الحانیست
روم به گلشن رضوان که مرغ ان چمنم