ای سفر کرده به معراج روانت شادباش
روح تو در کنف رحمت حق ازاد است