این چه شمع است که خاموش نگردد هرگز
مرگ مادر که فراموش نگردد هرگز