همی نالم که مادر در برم نیست
صفا وسایه او بر سرم نیست
مرا گر دولت عالم ببخشند
برابر با نگاه مادرم نیست