کسی که طعم محبت چشیده میداند
مصبیتی به جهان همچو مرگ مادر نیست