سایه اش همچون پناهی بود رفت
شانه هایش تکیه گاهی بود رفت
شادی ما بود دیدار رخش
شادی ما یک نگاهی بود رفت