مانده ایم دل شکسته وبا درد ساخته ایم
بی تو زخودگریخته در خود گداختیم
با هر نفس نشسته ودرهم شکسته ایم
مانند اشک حسرت خود رنگ باختیم