در مرگ حیات اهل داد و دین است
وز مرگ روان پاک تمکین است
این مرگ لقاست نی جفا وکین است
نامرده همی میرد ومرگش این است