ای دوستان بگویید ارام جان من کو
راحت فزای هرکس محنت سرای من کو
هر کس به خانمانی دارند مهربانی
من مهربان ندارم نامهربان من کو