تا هستم ای رفیق ندانی که کیستم
روزی سراغ وقت من ایی که نیستم
پیداست از گالب سرشکم که من چو گل
یک روز خنده کردم وعمری گریستم